Милена Аџић

секретар

Радно вријеме

  • 11.00 – 15.00

Електронска пошта

  • оs110.sekretar@skolers.org

Секретар обавља сљедеће послове:

обавља годишње програмирање и планирање рада из своје надлежности;

управне; нормативно-правне и друге правне послове у школи;

израђује нацрте општих аката;

прати и примјењује законе и одговарајуће прописе у вези са дјелатношћу школе;

присуствује сједницама школског одбора; води записнике са сједница и припрема материјале за рад тог органа;

припрема приједлоге одлука и рјешења;

припрема статистичке извјештаје у вези са ученицима и радницима школе;

води одговарајућу документацију; израђује дупликате диплома и свједочанстава; комплетира документацију за све врсте испита; одговара за коришћење печата и штамбиља школе;

припрема уговоре;

сарађује са стручним органима;

организује и прати рад помоћног особља;

ради са странкама;

води кадровску и персоналну евиденцију;

сарађује са директором и осталим радницима школе;

даје обавјештења родитељима која се односе на примјену прописа;

води поступак јавне набавке и

обавља и друге послове по налогу директора.

Административно - правни и финансијски радници