Савјет родитеља се у школи формира као савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког разреда централне школе и по један представник родитеља сваке подручне школе. Савјет родитеља наше школе чини 18 чланова. Предсједник Савјета родитеља је Дарја Живановић. На састанку Савјета родитеља записник води Александра Мојевић – Миљановић.

Чланови Савјета родитеља наше школе

 • Војиславка Мајсторовић
 • Ђурђица Бјелошевић
 • Дарја Живановић
 • Дражана Михајловић
 • Александра Мојевић – Миљановић
 • Милијана Суботић
 • Дарио Лазић
 • Лејла Каралић
 • Александра Бркић – Суботић
 • Мирјана Бјелановић
 • Биљана Ђурић
 • Далиборка Лукић
 • Радмила Цвијановић
 • Милорад Нарић
 • Дарио Милачак
 • Ромео Дрљић
 • Синиша Иванишевић
 • Драган Сушић

Савјет родитеља у свом дјелокругу рада има сљедеће задатке

 • Разматра успјех ученика у учењу и владању;
 • Разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља;
 • Разматра школски календар;
 • Разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљење;
 • У сарадњи са школом врши избор добављача хране за продужени боравак;
 • У сарадњи са школом врши избор понуђача за реализован план и програм екскурзије, излета и школе у природи;
 • Представља ставове родитеља ученика Школском одбору школе;
 • Подстиче ангажовање родитеља у раду школе;
 • Иницира спровођење програма и едукација родитеља о развојним потребама дјеце и другим темама;
 • Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи;
 • Промовише интерес школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази;
 • Савјет родитеља доноси пословник о свом раду.

Савјет родитеља ради ефикаснијег рада из своје надлежности сарађује са управом, наставницима, и другим особљем као и родитељима у рјешавању различитих проблема и потешкоћа или у реализацији нових иницијатива. Савјет родитеља радиће на адекватном и благовременом укључивању родитеља у активности у школи, омогућити већу ангажованост, боље разумијевање, а самим тим и компетентнију подршку дјеци и наставницима.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору односно стручним органима школе.