Школовање ученика са сметњама у развоју

Инклузивно образовање подразумијева једнаке могућности образовања за све особе, посебно право дјеце са тешкоћама у физичком и психичком развоју и надарене дјеце на максималан развој њиховог потенцијала. То подразумијева подршку која укључује флексибилан Наставни план и програм, адекватно припремљене наставнике и стручну подршку чији је крајњи циљ развијање толеранције, прихватање различитости и социјална инклузија.

Ученици са сметњама у развоју могу да се образују у редовним или посебним одјељењима основне школе. Наша школа је препознатљива по инклузивном образовању.

У школској 2020/21. години 33 ученика са сметњама у развоју пратиће наставу од првог до деветог разреда у редовним одјељењима. Од тога броја 13 ученика у разредној, а 20 ученика у предметној настави. Један ученик са одређеним сметњама уписан је у први разред у подручном одјељењу у Костајници.
Од 13 ученика у разредној настави 3 ученика прати наставу по редовном НПП уз прилагођавање наставе физичког васпитања, 5 ученика по ИОП-у од редовног НПП-а , 1 ученик по НПП-у за ЛМР и 2 ученика прати наставу по НПП-у за Аутизам. Два ученика наставу прате по редовном НПП-у, тренутно без прилагођавања наставних садржаја.
У први разред уписан је 1 ученик који има препоруку да наставу прати по НПП за Аутизам. Укључен је у редовно одјељење. Два ученика су ове школске године уписана у посебно одјељење. Тренутно 5 ученика има потребу за подршком асистента у настави или персоналног асистента (у редовним одјељењима).
У предметној настави од укупно 20 ученика, 2 ученика наставу прате по редовном НПП-у уз прилагођавање наставе физичког васпитања, 11 ученика по ИОП-у од редовног НПП-а 7 ученика по НПП-у за ЛМР. Потребу за асистентом има 5 ученика.
У 3 посебна одјељења наставу прати 18 ученика по НПП-у за ЛМР, УМР и Аутизам. У посебним одјељењима такође имамо ученике који по Налазу и мишљењу имају потребу за асистентом.
Тренутно на нивоу школе је укупно 51 ученик са сметњама у развоју, који имају одговарајућу документацију
На нивоу школе помоћ ученицима пружаће 15 асистената.