Централна школа

ПО Костајница

Ваннаставне активности обухватају различите активности ученика у школи и организацији школе, изван часова редовне наставе, гдје ученици могу проширити своја интересовања. Слободнијом организацијом, планским извођењем и разноврсним садржајима вананставних активности задовољавају се посебне склоности и интересовања ученика, те су важан дио васпитно-образовног рада школе.

Задаци и програмски садржаји вананставних активности утврђују се Годишњим програмом рада школе, и остварују се путем секција.

Учешће ученика у овим активностима је на добровољној основи.

О терминима извођења ваннаставних активности ученици се договарају са наставником који води секцију, при чему се води рачуна о оптерећености ученика у току једног наставног дана или седмице.

ПРЕПОРУКА РОДИТЕЉИМА:

Укључите своју дјецу у ваннаставне активности како би ваша дјеца пронашла свој пут и развијала се у позитивну друштвену личност.