Школски одбор је орган управљања у школи и броји седам чланова на мандат од четири године. Чланове Школског одбора у име оснивача именује Министарство, и то:

 • два члана на приједлог радника школе из реда запослених

 • два члана у име оснивача

 • два члана из реда родитеља на приједлог савјета родитеља школе и

 • један члан на приједлог јединице локалне самоуправе.

Одлуке Школског одбора су правно ваљање ако се за њих изјасни већина од укупног броја чланова Школског одбора.

У нашој школи, Школски одбор чине

Школски одбор је конституисан 11.11.2021. године.

Задаци Школског одбора

 • Усваја Годишњи програм рада школе и финансијски план и прати његово извршење;

 • Даје директору мишљења и приједлоге о питањима од интереса за рад школе;

 • Одлучује о коришћењу финанфијских средстава школе у складу са законом;

 • Усваја годишњи извјештај о пословању школе и годишњи обрачун;

 • Одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;

 • Доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора посредством Завода за запошљавање Републике Српске;

 • Разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора;

 • Министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава;

 • Редовно разматрање и прати успјех ученика и предузимање мјере за унапређивање рада школе;

 • Усваја статут и друга акта школе;

 • Рјешава приговоре на одлуке директора;

 • Покреће иницијативу за смјену директора;

 • Извршава рјешења, одлуке и захтјева Министарства;

 • Прати и контролише све друге активности прописане Законом о основном васпитању и образовању (Службени Гласник РС 44/17);

 • Покреће поступак код надлежних здравствених установа за комисијску оцјену радне и здравствене способности директора, вршиоца дужности директора, помоћника директора и лица овлашћена за замјену директора;

 • Одлучује о приговорима радника на рјешење директора и одлуке комисија школе и

 • Разматра друга питања утврђена Законом о основмом васпитању и образовању.