Ивана Тодоровић

дефектолог

Радно вријеме

  • сваки дан
    07.00 - 15.00
  • уторак – рад у подручним одјељењима
    07.00 - 09.00

Електронска пошта

  • оs110.defektolog@skolers.org

Дефектолог обавља сљедеће послове:

планирање, праћење, програмирање и вредновање рада школе из дјелокруга својих надлежности;

аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе;

дефектолошко-корективни рад са ученицима;

савјетодавно – инструктивни рад са родитељима и наставницима;

рад у стручним органима и тимовима;

вођење педагошке документације из дјелокруга свог рада;

стручно усавршавање, сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином;

праћење реализације васпитно-образовног процеса;

води потребну документацију о свом рада:

извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе и

извршава и друге обавезе по налогу директора.

Стручна служба