Сања Ђукић

педагог

Радно вријеме

  • сваки дан
    07.00 - 15.00
  • петак – рад у подручним одјељењима
    07.00 - 10.00

Електронска пошта

  • оs110.pedagog@skolers.org

Педагог обавља сљедеће послове:

планирање, праћење, програмирање и вредновање рада школе из дјелокруга својих надлежности;

аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе;

педагошко-савјетодавни и корективни рад са ученицима;

педагошко-савјетодавни рад са родитељима;

вођење педагошке документације;

педагошко-савјетодавни и инструктивни рад са наставницима и другим радницима школе;

рад у стручним органима и тимовима;

стручно усавршавање, сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином;

праћење реализације васпитно-образовног процеса;

вођење остале документације;

професионална орјентација ученика;

извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе;

планира, програмира и реализује план рада у складу са описом послова и

извршава и друге обавезе по налогу директора.

Стручна служба