Љубиша Благојевић

директор школе

Радно вријеме

  • 07.00 – 15.00

Електронска пошта

  • оs110.direktor@skolers.org

Директор школе је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.
Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Осим послова утврђених законом којим се уређује систем јавих служби, директор:

планира, организује и одговара за остваривање наставног плана и програма;

организује и брине се о осигурању квалитета и унапређивању васпитно-образовног рада;

организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мјере за унапређивање рада наставника, односно стручних сарадника и за спречавање њиховог негативног утицаја на ученике и друге наставнике, односно сараднике;

планира стручно усавршавање запослених;

предузима мјере ради извршавања налога просвјетног инспектора и просвјетног савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених радника и њиховог негативног утицаја на ученике;

благовремено обавјештава запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад школе;

подноси извјештај школском одбору о успјеху и постигнутим резултатима васпитно-образовног рада;

сарађује са Министарством, јединицом локалне самоуправе, родитељима ученика и осталим друштвеним партнерима;

сазива и руководи сједницама наставничког вијећа, усмјерава и усклађује рад стручних органа у школи;

одговара за спровођење одлука школског одбора и других тијела школе;

обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихову сигурност у школи;

обезбјеђује благовремено и тачно достављање података Министарству, односно оснивачу, о броју ученика и одјељења, наставника, стручних сарадника и осталих радника, броју часова, те других података;

организује спровођење испита, уписа и оцјењивања ученика у школи у складу са овим законом и подзаконским прописима;

обезбјеђује намјенско трошење средстава у школи;

доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за попуну упражњених радних мјеста у школи;

прије расписивања конкурса за упражњено радно мјесто информише актив о слободним радним мјестима и тражи сагласност од актива директора за расписивање конкурса;

прима у радни однос наставнике, стручне сараднике и остале раднике на приједлог комисије за избор радника;

организује чување и бригу о школском објекту, инвентару и опреми;

одговоран је за издавање свједочанстава, диплома и других јавних исправа, као и за уредно вођење и чување одјељенских књига, матичних књига, љетописа школе и других докумената;

спроводи одлуке, закључке и рјешења Министарства и

предузима мјере заштите права ученика, те о сваком кршењу тих права и посебно о свим облицима насиља над учеником одмах обавјештава надлежну социјалну установу.

Управа школе