Ружица Ђурић

рачуновођа

Радно вријеме

  • 07.00 – 15.00

Електронска пошта

  • оs110.racunovodja@skolers.org

Рачуновођа обавља сљедеће послове:

рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења;

сачињава статистичке извјештаје; периодичне обрачуне и годишњи обрачун;

организује рад у рачуноводству и руководи пословима рачуноводства;

води комплетно књиговодство школе у складу са прописима;

обавља послове са Пореском управом; трезором и другим финансијским институцијама;

припрема материјалне извјештаје за органе управљања који се односе на финансијско-материјално пословање;

води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основима;

врши обрачун зарада и осталих примања радника;

сарађује са инспекторима и ревизорима буџетског корисника;

пружа стручна објашњења из области рачуноводства органима школе;

припрема неопходну документацију за плаћање преузетих обавеза по рачунима;

извршава плаћање финансијских обавеза; прати и примјењује законске и друге прописе у рачуноводству школе;

учествује у активностима које се тичу процедура јавних набавки;

сарађује са директором и осталим радницима школе и

обавља и друге послове по налогу директора.

Административно - правни и финансијски радници